توری مرغی

این نوع توری در ارتفاع های 120 و 90 سانتی متری تولید میگردد و جهت استفاده در مرغداری و باغچه های منازل به کار میرود.

#توری#مرغی

چشمهارتفاعطولوزن توری
3.4"120 سانتی متر45 متر6 کیلوگرم و 10 کیلو گرم
3.4"90 سانتی متر45 متر4 کیلوگرم