سیم خاردار

در محافظت از زمین های کشاورزی ، دامپروری ، کشتزارها ، مناطق نظامی فرودگاه ها و مناطق حفاظت شده مورد استفاده قرار میگیرد.

#سیم#خاردار#خطی#حلقوی

سیم خاردار خطی

نوع سیم خاردارسایز مفتولوزن هر توپفاصله خار
خطی2 * 2.523 الی 25 کیلو6 الی 9 سانتی متر

سیم خاردار حلقوی

نوع سیم خاردارقطر حلقهمتراژ حلقهسایز مفتول
حلقوی خطی90 - 60 سانتی متر10 - 17 متر2.5 میلیمتر
حلقوی طبری 90 - 60 سانتی متر10 - 17 متر2.5 میلیمتر