توری فرنگی

این توری جهت پوشش سقف سوله ، سیمان کاری و استفاده در باغ ها و مزارع جهت حصارکشی موقتی و کم هزینه استفاده میشود.

توری فرنگی با چشمه 1.5 اینچ و 2 اینچ با انواع سایز مفتول و عرض ها مختلف با توجه به نیاز مشتری قابل تولید و عرضه می باشد.

چشمهارتفاعطولسایز مفتول
1.5 اینچ و 2 اینچاز 1 متر الی 2 متر20 متر1.20 میلیمتر
1.5 اینچ و 2 اینچاز 1 متر الی 2 متر20 متر1.20 میلیمتر
1.5 اینچ و 2 اینچاز 1 متر الی 2 متر20 متر1.20 میلیمتر