سیم خاردار

در محافظت از زمین های کشاورزی ، دامپروری ، کشتزارها ، مناطق نظامی فرودگاه ها و مناطق حفاظت شده مورد استفاده قرار میگیرد.

#سیم#خاردار#خطی#حلقوی

سیم خاردار خطی

نوع سیم خاردارسایز مفتولوزن هر توپفاصله خار
خطی2 * 2.520 کیلو10 سانتی متر

سیم خاردار حلقوی

نوع سیم خاردارقطر حلقهمتراژ حلقهسایز مفتول
حلقوی سوزنی60_90 سانتی متر8 متر3 میلیمتر
حلقوی طبری _تیغی60_90 سانتی متر10 متر3 میلیمتر